Danish Crown, Blans

Miljøcenter Odense har meddelt Danish Crown et påbud om på DC Blans, at klarlægge mulighederne for hvordan udledningen af tungmetaller og PAHér fra befæstede kørsels- og parkeringsarealer kan reduceres eller forebygges.


Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Danish Crown et påbud om på DC Blans at klarlægge mulighederne for hvordan udledningen af tungmetaller og PAHér fra befæstede kørsels- og parkeringsarealer kan reduceres eller forebygges, herunder hensyntagen til BAT. Klarlægningen skal desuden indeholde en beskrivelse af de økonomiske/tekniske forhold.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
eller
senest den 8. august 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan downloades (pdf):

Påbud om klarlægning af muligheder for reduktion af forurening fra befæstede arealer
Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500.
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.