Branderup Mejeri, Arla Foods

Miljøgodkendelse til ændring af mejeriets udledningstilladelse

Arla Foods amba, Branderup Mejeri, Branderup J

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Arla Foods amba, Branderup Mejeri, Branderup Bygade 13, 6535 Branderup J, miljøgodkendelse til ændring af et af udledningskravene i mejeriets udledningstilladelse.

Vandmængden pr. døgn ændres til, at der i gennemsnit pr. døgn må udledes 1.000 m³ renset spildevand.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 22. juli 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72 54 84 07 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.