Arla Foods amba, Bov Mejeri

Ansøgning om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Ansøgning om miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Arla Foods amba, Bov Mejeri, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså har søgt om miljøgodkendelse til udskiftning af kedelanlæg.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 7254 8407 eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet ved Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udskiftningen af kedelanlægget ved Bov Mejeri.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 27. februar 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For afgørelsen om gælder:
Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 8407 eller .

Følgebrev
VVM-afgørelse

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.