Arla Foods amba, Bov Mejeri

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Bov Mejeri, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nyt kedelanlæg, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. nr. 72 54 84 07 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 12. marts kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.