TripleNine Fish Protein Esbjerg

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg miljøgodkendelse til fortsat direkte udledning af spildevand til Grådyb tidevandsområde. Godkendelsen er tidsbegrænset til 31. december 2009.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller .dk senest den 31. oktober 2007 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt

Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for forlængelse af tilladelse til direkte udledning af spildevand for TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til ”mailto: ”. Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 31. oktober 2007.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:

Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside:
TribleNine, Afgørelse VVM
TribleNine, Godkendelse, tidsbegrænset, 28. sep. 2007
eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .dk.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.