Kommunekemi a/s

Afgørelse om ikke godkendelsespligt.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage etablering og drift af tankanlæg for flydende kaliumchlorid (KCl) i forbindelse med eksisterende anlæg til oparbejdning af halmaske til gødningsformål.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage etablering og drift af tankanlæg for flydende kaliumchlorid (KCl) i forbindelse med eksisterende anlæg til oparbejdning af halmaske til gødningsformål.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 11. september 2007 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for tankanlæg for flydende kaliumchlorid på Kommunekemi a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til: . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 11. september 2007.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside her (pdf 300 kb) eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8486 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.