Kommunekemi a/s

Etablering og drift af ny modtagehal (Modtagehal II) på Kommunekemi i Nyborg er ikke VVM-pligtig og annoncering af ansøgning

Etablering og drift af ny modtagehal (Modtagehal II) på Kommunekemi i Nyborg er ikke VVM-pligtig og annoncering af ansøgning.

Kommunekemi a/s har den 16. august 2007 til Miljøcenter Odense fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af ny modtagehal (Modtagehal II) for håndtering af emballeret affald. Miljøcenter Odense har afgjort at etableringen og driften ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2.

Hent Miljøcentrer Odenses afgørelse herunder (pdf) eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 8. januar 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Odense.