Kommunekemi i Nyborg

Etablering og drift af ny lagertank på Kommunekemi i Nyborg er ikke VVM-pligtig og annoncering af ansøgning.

Etablering og drift af ny lagertank på Kommunekemi i Nyborg er ikke VVM-pligtig og annoncering af ansøgning.

Kommunekemi a/s har den 6. december 2007 til Miljøcenter Odense fremsendt ansøgning om mil-jøgodkendelse til etablering og drift af ny lagertank for destillationsrestprodukt. Miljøcenter Odense har afgjort at etableringen og driften ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2.

Se Miljøcentrer Odenses afgørelse her:

eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborg-gade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 24. januar 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonce-ringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Odense.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Tlf.: 7254 4500
e-post: