H.J. Hansen Genvindingsindutri A/S og DONG Energy Odense Kraftvarmeværk A/S

Miljøgodkendelser og afgørelser om ikke VVM-pligt.
Miljøgodkendelse til shredning af kølemøbler med indhold af PUR-skum og CFC-holdig procesluft og miljøgodkendelse til forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft

Miljøgodkendelser og afgørelser om ikke VVM-pligt
Miljøgodkendelse til shredning af kølemøbler med indhold af PUR-skum og CFC-holdig procesluft og miljøgodkendelse til forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft

Miljøministeriet Miljøcenter Odense har givet H.J. Hansen Genvindingsindutri A/S, beliggende Havnegade 110, Odense og DONG Energy Odense Kraftvarmeværk A/S beliggende Havnegade 120, Odense miljøgodkendelser til etablering og drift af shredning af kølemøbler med efterfølgende forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 8. august 2007 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt for shredning af kølemøbler med efterfølgende forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har tillige truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering og drift af shredning af kølemøbler med efterfølgende forbrænding af PUR-skum og CFC-holdig procesluft.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retslig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 8. august 2007.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.  Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan hentes her:

  • H. J. Hansen ( pdf )
  • DONG Energy A/S ( pdf )

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.