Esbjerg Mejeri, Arla Foods

VVM-screening af etablering af en yderligere spildevandstank ved Arla Foods Esbjerg Mejeri

VVM-screening af etablering af en yderligere spildevandstank ved Arla Foods Esbjerg Mejeri

Esbjerg Mejeri har den 12. oktober 2007 søgt om godkendelse til at etablere en yderligere spildevandstank. Ansøgningen gælder desuden som en anmeldelse i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det ansøgte er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte bekendtgørelse.

Afgørelse
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Afgørelsen offentliggøres i Esbjerg Ugeavis den 14. november 2007.

Se begrundelsen for afgørelsen (pdf)
Se VVM-screening (pdf)
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som De har beskrevet for Miljøcenteret og de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og derfor ikke direkte omfattet af planlovens § 56, stk. 1. Det må dog antages, at afgørelsen falder bort, hvis den ikke udnyttes indenfor en rimelig tid – jf. princippet i planlovens § 56, stk. 1.

Hvis projektet ændres til skade for miljøet er bygherren forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring – jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen er VVM-pligtig.

Klagevejledning
Alle med en retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59), kan indenfor 4 uger efter offentliggørelsen klage over afgørelsen. En eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.