Emmelev A/S, Otterup

Påbud om produktionsmængder

Påbud om produktionsmængder

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har givet Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, Otterup, påbud om at overholde maksimale produktionsmængder på oliemøllen og biodieselanlægget.

Med påbuddet defineres et entydigt loft over virksomhedens produktion, så det sikres at virksomheden ikke producerer mere, end hvad den p.t. er miljøgodkendt til. De maksimale mængder er meddelt på ugebasis og svarer til de time- og døgnmængder, der ligger til grund for virksomhedens miljøgodkendelse af 4. juli 2001.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller .dk senest den 20. november kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her:

Afgørelse/påbud om produktionsmax (pdf-fil)

Varsling af påbud om produktionsmax fra 22. september 2007 (pdf-fil).

eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 4500 eller .dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.