DONG Energy A/S, Skærbækværket

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse af nødgeneratoranlæg med tilhørende dieselolietank
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har givet DONG Energy A/S, Skærbækværket beliggende Kraftværksvej 53, Skærbæk ved Fredericia miljøgodkendelse til etablering og drift af en nødgenerator med tilhørende dieselolietank.

Afgørelsen kan hentes her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8481 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 24. juli 2007. Miljøcenter Odense videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Ikke VVM-pligt af nødgeneratoranlæg med tilhørende dieselolietank
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har tillige truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering og drift af en nødgenerator med tilhørende dieselolietank på Skærbækværket.

Hent afgørelsen her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8481 eller .

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retslig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til "mailto: ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den24. juli.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.