Brdr. Hartmann A/S, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder

Indledning af revurdering af miljøgodkendelse og afgørelse af ikke VVM-pligt

Indledning af revurdering af miljøgodkendelse og afgørelse af ikke VVM-pligt
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, tager nu miljøgodkendelsen af Kraftvarmeværket ved Brdr. Hartmann A/S, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en aktualisering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.
Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller telefon 7254 8407 eller .

Ikke VVM-pligt af Ændring på kraftvarmeværket hos Brdr. Hartmann A/S
Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at ændringen på kraftvarmeværket hos Brdr. Hartmann A/S, Tønder ikke kræver udarbejdelse af en særlig redegørelse med en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).
Ændringen på anlægget medfører at udledningen af NO x nedsættes betydeligt ved hjælp af en kombination af vand og dampinjektion i forbrændingskammeret.
Miljøcenter Odenses afgørelse kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8407 eller .

Dokumenterne kan også hentes her (pdf): VVM-screening og Afgørelse .

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retslig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 7. august 2007.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret.
Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.