Fynsværket

Miljøgodkendelse vedr. risikoen for større uheld for DeNOx anlægget

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Vattenfall A/S med det udarbejdede sikkerhedsdokument har klarlagt risikoen for større uheld for DeNOx anlægget på Fynsværkets blok 7 samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

Miljøcenter Odense har ligeledes truffet afgørelse om miljøgodkendelse af etablering og drift af DeNOx anlægget på Fynsværkets blok 7.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelserne. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 2. januar 2008.

Afgørelserne kan i sin fulde ordlyd ses herunder:

Miljøgodkendelse (pdf-fil).
Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau (pdf-fil).

Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 8481 eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelserne er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen."