Rockwool A/S - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, 9500 Hobro kan modtage uldaffald, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, 9500 Hobro kan modtage uldaffald, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
T lf. nr. 72 54 05 00
E-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail: senest den 3. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen