Lantmännen Danpo A/S, Aars

Lantmännen Danpo A/S, Aars - miljøgodkendelse, afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars miljøgodkendelse til slagtning af 40 millioner kyllinger pr. år samt etablering af MDM-produktion.

Produktionsudvidelsen vil udelukkende ske ved, at virksomheden udnytter hidtidige pauser i produktionen til slagtning. Etablering af MDM-produktion består af en ny bygning til en proces for mekanisk udbening af kød.

Revurdering
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har samtidig med ovenstående miljøgodkendelse revurderet miljøgodkendelserne for Lantmännen Danpo A/S.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

For afgørelserne om miljøgodkendelse og revurdering gælder

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på: 

Tlf. 72 54 82 43
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over begge afgørelser. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 18. februar kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projekt vedrørende udvidelse af produktionen til slagtning af 40 millioner kyllinger pr. år samt MDM-produktion på Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til ”mailto: ”.
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 18. februar 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis ovenstående afgørelser ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.