Herning Varmforzinkning A/S - Revurdering af miljøgodkendelser

Herning Varmforzinkning A/S, Vildbjerg Afd, Sverigesvej 13 - revurdering af miljøgodkendelser

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Herning Varmforzinkning A/S, Vildbjerg Afd., Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.

Ved revurderingen har miljøcenteret revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så disse er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Revurdering Herning Varmforzinkning A/S

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på :
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos :
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 18. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.