Affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi - Afgørelse om overgangsplan

Affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi, Fasterholdtgårdsvej 10, 7400 Herning - afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurdering af miljøgodkendelserne

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi, Fasterholdtgårdsvej 10, 7400 Herning.

Afgørelsen omfatter dels vilkår for nedlukning af deponeringsanlægget dels revurdering af vilkår for de øvrige aktiviteter på affaldsanlægget, der fortsætter efter 16. juli 2009. Miljøcentret har   sammenskrevet  miljøgodkendelser og tillægsgodkendelser givet i perioden 1993 - 2005 og revideret vilkårene så de er mere tidssvarende.

- Affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi - Afgørelse om overgangsplan

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Mljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller .dk senest den 25. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen r egnes fra annonceringsdatoen.