Nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Kjellerup i Silkeborg og fjernvarmeforsyning til Silkeborg og Viborg

Affaldsselskabet L90 ønsker at etablere et affaldsforbrændingsanlæg sydvest for Kjellerup i Silkeborg kommune. Anlægget vil skulle levere el til det offentlige net og fjernvarme til både Silkeborg og Viborg.

Indkaldelse af idéer og forslag

Affaldsselskabet L90 ønsker at etablere et affaldsforbrændingsanlæg sydvest for Kjellerup i Silke-borg kommune. Anlægget skal have en kapacitet på 220.000 tons affald pr. år og vil skulle levere el til det offentlige net og fjernvarme til både Silkeborg og Viborg. Varmetransmissionsledningen mellem de to byer tænkes som udgangspunkt at skulle følge rute 52. Forbrændingsanlægget skal modtage forbrændingsegnet dagrenovation og erhvervsaffald. Der skal ikke forbrændes farligt affald på anlægget.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Århus kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), herunder fx luftforurening og støj i forbindelse med selve forbrændingsanlægget og miljøpåvirkninger ved placering af fjernvarmeledningerne.

Miljøcenter Århus opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre plan-lægningsarbejde.

Miljøcenter Århus har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt på miljøcentrets hjemmeside eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Århus senest den 11. marts 2009. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 05 00
E-post:.dk
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. AAR-200-00045