Dong Energy, Måbjergværket - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Dong Energy, Måbjergværket, Energivej 2, Holstebro, er meddelt afgørelse om, at etablering af vandkølede slidzoner i affaldsforbrændingsovnene ikke kræver særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Måbjergværket, Energivej 2, Holstebro kan etablere vandkølede slidzoner i affaldsforbrændingsovnene uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

De vandkølede slidzoner har primært til formål at holde forbrændingsovnenes vægge rene for belægninger.

- Afgørelse Måbjergværket

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 81 eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 15. juli 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 17. december 2009.