Dong Energy, Horsens Kraftvarmeværk - Miljøgodkendelse

Dong Energy, Horsens Kraftvarmeværk, er meddelt miljøgodkendelse til etablering af de-NOx-anlæg med lagertank for ammoniakvand.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Dong Energy, Horsens Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til etablering til de-NOx-anlæg med lagertank for ammoniakvand.

- Miljøgodkendelse

Horsens Kraftvarmeværk ønsker at etablere anlægget for at kunne overholde fremtidige krav til emission af kvælstof med røggassen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 1. juli 2009 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf: 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 3. december 2009.