Dong Energy Power A/S, Herningværket - miljøgodkendelse

Dong Energy Power A/S, Herningværket - miljøgodkendelse til etablering af anlæg til fyring med træstøv

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Dong Energy Power A/S, Herningværket miljøgodkendelse til etablering af anlæg til fyring med træstøv på Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning. I dag er hovedbrændslet fuelolie, naturgas og træflis. Godkendelsen giver mulighed for at erstatte naturgas med træpiller, som formales til træstøv inden indfyring. Endvidere godkendes etablering af udsug og afkast i forbindelse med håndtering af træflis.

- Miljøgodkendelse Herningværket

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 48 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.