Hamlet Protein A/S - Afgørelse om vilkårsændring

Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, Horsens - Vilkårsændring i tillæg til miljøgodkendelse af 14. december 2007

Hamlet Protein A/S, Saturnvej 51, Horsens er meddelt afgørelse om vilkårsændring i tillæg til miljøgodkendelse af 14. december 2007.

Vilkårsændringen omfatter:

Ved vilkårsændringen gives en forlængelse af tidsfristen for henholdsvis udarbejdelse af en handlingsplan for reduktion af koncentrationen af organisk stof i afkastluften og den efterfølgende implementering af planen.

- Afgørelse Hamlet Protein A/S

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .dk senest den 26. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.