Ferrodan A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Ferrodan A/S, Støberivej 5, Skjern - kan skifte fra vandsværte til spritsværte i forbindelse med sværtning af sandforme i furan-anlægget, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Ferrodan A/S, Støberivej 5, 6900 Skjern kan skifte fra vandsværte til spritsværte i forbindelse med sværtning af sandforme i furan-anlægget uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Ferrodan A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 25. marts kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.