DAT-SCHAUB, Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

DAT-SCHAUB, Mølhavevej 12b, Aabybro - miljøgodkendelsetil etablering og drift af virksomhed

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet DAT-SCHAUB Aabybro, Mølhavevej 12 b, 9440 Aabybro miljøgodkendelse til etablering og drift af en virksomhed til udvinding og oparbejdning af fedt og protein fra tarmfedt og forbehandlede tarme fra svin.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .dk senest den 24. februar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering og drift af DAT-SCHAUB Aabybro, Mølhavevej 12 b, 9440 Aabybro.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 24. februar 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 49
eller e-mail: .dk.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.