Danish Crown, Horsens - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Danish Crown, Østbirkvej 2, Horsens - Afgørelse om ikke godkendelsespligt vedr. flytning af dieseltank

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Horsens, Østbirkvej 2, 8700 Horsens kan foretage flytning af eksisterende dieseltank til en anden beliggenhed på virksomheden, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til Miljøcenter Århus på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270, Højbjerg
eller senest den 25. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.