Danish Crown, Sæby - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Danish Crown, Wenbovej 11, Sæby er meddelt afgørelse om, at der kan foretages slagtning af 5.500 slagtesvin ekstra i de uger, hvor der lørdagsslagtes, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Sæby, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan foretage slagtning af 5.500 slagtesvin ekstra i de uger, hvor der lørdagsslagtes,uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Miljøcenter Århus
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270, Højbjerg
eller senest den 11. marts 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.