Danish Crown, Horsens - miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Danish Crown, Horsens - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af ny proces for forbedret udnyttelse af tarmprodukter og etablering af 3 tanke

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af ny proces for forbedret udnyttelse af tarmprodukter og etablering af 3 tanke i forbindelse hermed.

- Miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 8. april 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forny proces for forbedret udnyttelse af tarmprodukter og etablering af 3 tanke i forbindelse hermed på Danish Crown, Horsens, Østbirkvej 2, 8700 Horsens.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
VVM-screening

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 8. april 2009 .

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk.eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf: 72 54 05 00
eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.