Daka AMBA, Randers - Påbud om ændring af vilkår

Miljøcenter Århus har meddelt Daka AMBA, Kronjydevej 8, Randers påbud om ændring af vilkår G10 i afgørelse af 24. oktober 2006.
Klagefristen udløber: 13. oktober 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Daka AMBA, Kronjydevej 8, Randers, påbud om ændring vilkår G10 i afgørelse af 24. oktober 2006, såledles at der for egenkontrollen for støvemissionen ikke længere skal foretages målinger af støvemissionen ved fyring med naturgas.

Påbud om ændring af vilkår ses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 13. oktober 2009 inden kl. 16.00

Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.