Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, Rødkærsbro - er meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt vedr. opstilling af ny kondensator samt opstilling af tank til opbevaring af urea

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro kan foretage opstilling af ny kondensator, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil, samt kan foretage opstilling af tank til opbevaring af urea, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse vedr. opstilling af kondensator

- Afgørelse vedr. opstilling af tank til urea

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Anne Mette Kloster, tlf. 72 54 82 38
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .
Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.