Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri - Miljøgodkendelse

Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Videbæk, er meddelt miljøgodkendelse vedr. ændrede vilkår for opbevaring af kemikalier.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har ændret villkår i miljøgodkendelsen for Arla Foods amba, Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk. Afgørelsen giver virksomheden godkendelse til at opbevare kemikalier på virksomheden i rum og på arealer med afløb til eget fælles renseanlæg ved Arla Foods amba Danmark Protein, uden at disse kemikalier opbevares over spildbakker.

- Miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 15. april 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 38
eller e-mail: .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.