Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost, Hjemvej 24-28, Holstebro, er meddelt afgørelse om, at ændring af køleanlæg kan foretages uden særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost kan foretage en ændring af virksomhedens køleanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 83 08
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.