Arla Foods amba Danmark Protein - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Arla Foods amba Danmark Protein er meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt vedr. opførelse af lagerhal til EU-paller.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Danmark Protein kan opføre en lagerhal til EU-paller samt ladestation til eldrevne trucks, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .dk senest den 15. april 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 83 08
eller email: .dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.