Solae Denmark A/S - Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Solae Denmark A/S - Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for proteinkoncentratfabrikken

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for proteinkoncentratfabrikken på Solae Denmark A/S, Silovej 2, Århus Havn.

Miljøcenteret vurderer, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet i sikkerhedsdokumentet, og at sikkerhedsforanstaltningerne og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 4. februar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 58
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.