Aalborg Portland - Afgørelse om ikke godkendelsespligt og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, Aalborg, kan foretage udbygning af anlæg til alternative brændsler, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil og på baggrund af VVM-screening er det vurderet, at udbygningen af anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen: 22. juli 2009 kl. 16.00

Ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg kan foretage udbygning af anlæg til alternative brændsler, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt
- Bilag Støjdokumentation

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udbygning af anlæg til alternative brændsler på Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.

- Afgørelse om ikke VVM-pligt
- Bilag VVM-screening

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 22. juli 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder

Afgørelserne kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 58
eller e-mail

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.