Arla Foods amba Troldhede Mejeri - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

Arla Foods amba Tholdhede Mejeri - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Troldhede Mejeri kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af eksisterende tankgang og indvejningsterminal, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
tlf. 72 54 05 00
eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 20. august kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.