Tillæg til miljøgodkendelse for Danish Crown Horsens

Med denne tillægsgodkendelse gives der tilladelse til en forøgelse af antallet af slagtninger fra nuværende 87.000 til maksimalt 110.000 svin/uge.


Danish Crown, Horsens er et svineslagteri med tilknyttet tarmrenseri, skærestuer, fedtsmelteri og forædling. Med denne tillægsgodkendelse gives der tilladelse til en forøgelse af antallet af slagtninger fra nuværende 87.000 til maksimalt 110.000 svin/uge.

Læs mere

Med godkendelsen er der, i enighed med virksomheden, foretaget en justering af enkelte vilkår fra miljøgodkendelsen af 5. december 2001, som ikke har tilknytning til produktionsudvidelsen.

Miljøgodkendelsen
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allè 1
8270 Højbjerg
eller e-post:
Klagen skal senest være modtaget den 15. oktober 2008 inden kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.