Tillæg til miljøgodkendelse for Arla Foods Amba Bislev Mejeri


Miljøcenter Århus har den 21. maj 2008 modtaget ansøgning fra Arla Foods Bislev Mejeri om etablering af saltpetersyretank.

Bislev Mejeri søger om tillægsgodkendelse til eksisterende godkendelse til at opstille en 15 m3 saltpetersyretank. Den nye tank planlægges placeret på et eksisterende udendørs betonfundament. Dette fundament har været brugt til en isvandstank på ca. 16 m3.

Tanken får et volumen på 15 m3, og vil være dobbeltkappet med en lækagemelder monteret i bunden af den yderste kappe. Afløbet fra yderkappen løber i et afløb der går til udligningstanken. Alle de omkringliggende afløb fra det befæstede areal under og omkring tanken, er forbundet med ledning til virksomhedens udligningstank. Spildevand fra udligningstanken ledes til kommunalt renseanlæg.

Pumpeledningen fra tanken til mejeriet placeres over jorden, med undtagelse af ca. 7 meter som graves ned i jorden under trafikvej. Der etableres en dobbelt rørledning, hvor det inderste rør til syre er lagt inden i et ydre rør, der munder ud således at man kan se en evt. lækage.

Miljøgodkendelsen
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-post: .
Klagen skal senest være modtaget 4 uger efter annonceringsdatoen inden kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.