Thise Mejeri Amba - Afgørelse, ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen

Afgørelse om at Thise Mejeri Amba, Sundsørevej 62, Thise, ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Thise Mejeri Amba, Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. 72 54 82 49 eller e-mail .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 2. juli 2008.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.