Studstrupværket - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke vvm-pligt

Miljøcenter Århus, har givet DONG Energy Generation,Studstrupværket, miljøgodkendelse til etablering og drift af deNOx-anlæg med lager for flydende ammoniak.

DONG Energy Generation, Studstrupværket Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøgodkendelse
Miljøcenter Århus, har givet DONG Energy Generation, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup, miljøgodkendelse til etablering og drift af deNOx-anlæg med lager for flydende ammoniak
Anlægget opføres med henblik på at overholde kommende skærpede emissionsgrænser for NOx.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke vvm-pligt:

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver
med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
senest den 19. december 2007 kl. 16.00
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Århus har endvidere truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K.
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 19. december 2007. Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72 54 05 00 eller e-mail:
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 21. maj 2008.