Scanflavour A/S - Tilldelse til bygge- og anlægsarbejde

Scanflavour A/S er meddelt tilladele til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med installering af produktionsapparatet på Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
tlf. 72 54 82 58
eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 1. oktober 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Fristen regnes fra annonceringsdatoen.