ScanFlavour A/S - tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

Rambøll Danmark A/S har med brev af 5. oktober 2007 på vegne af Scanflavour A/S søgt om miljøgodkendelse af ny proceshal. Virksomheden har samtidig søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Rambøll Danmark A/S har med brev af 5. oktober 2007 på vegne af Scanflavour A/S søgt om miljøgodkendelse af ny proceshal. Virksomheden har samtidig søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Afgørelse
Miljøcenter Århus tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 § 33 stk. 2 , at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af ny proceshal.

Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, Miljøcenteret efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær opmærksom på, at driften ikke må påbegyndes, før miljøgodkendelsen er meddelt.

Vær også opmærksom på, at kommunen skal give tilladelse, før virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne.

Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Viborg Kommune har ingen bemærkninger til opførelsen af proceshallen i forhold til de planlægningsmæssige forhold.

Miljøcenter Århus har foretaget en forhåndsvurdering af den forventede forurening fra proceshallen. Det vurderes, at hallen vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne i henhold til de vilkår for hallens indretning og drift, som senere vil blive fastsat i miljøgodkendelsen.

På den baggrund vurderes det, at forudsætningerne for at meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder er til stede.

Det skal bemærkes, at virksomheden ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsen2 .

Det skal endvidere bemærkes, at Viborg Kommune i kommunens udtalelse til ansøgningen om miljøgodkendelse har fremsat bemærkninger angående spildevandsforholdene. Det fremgår heraf, at kommunen i den kommende tilslutningstilladelse vil stille krav blandt andet om:

  • At alt spildevand afledes til virksomhedens opsamlingstank
  • At pumpebrønden indrettes med automatik, der sørger for at spildevandsledningen automatisk lukkes i tilfælde af kemikaliespild
  • Kontrol af pH i spildevandet

Klagevejledning og offentliggørelse
Denne tilladelse vil blive annonceret i Ugeavisen Møldrup-Aalstrup/Gedsted Avis den 15. november 2007.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Embedslægeinstitutionen Nordjylland
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-retning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal senest være modtaget i Miljøcenteret den 13. december 2007 kl.16.00.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forud-sætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.