Rose Poultry A/S, Brovst - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Rose Poultry A/S, Elmegårdsvej 4, Skovsgård, Brovst - afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af hal til aflæsning af kyllinger og vask af lastninger.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Rose Poultry A/S kan etablere en hal på 1500 m2 til bl.a. aflæsning af kyllinger og vask af lastbiler, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Der er ikke tale om en udvidelse af slagtekapaciteten på virksomheden.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til :
Tlf. 72 54 82 48
eller e-mail

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 18. november 2008 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.