Rødkærsbro Mejeri - ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri, ikke er omfattet af bekendtgørelseom kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Læs hele afgørelsen:

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Benedikte Vandsø Christensen
Tlf.: 72 54 83 08
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 6. februar 2008.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.