Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri - miljøgodkendelse

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, Rødkærsbro - vilkårsændring til miljøgodkendelse til opbevaring af kemikalier.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro vilkårsændring til miljøgodkendelse til at opbevare kemikalier på virksomheden i rum med afløb til udligningstanke og på renseanlægget på pladser med afløb direkte til rensningsanlæg, uden at disse kemikalier skal opbevares over spildopsamlingsbakker.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 22. juli 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
tlf. 72 54 82 38
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.