ARLA Foods amba, Rødkærsbro Mejeri - ikke-godkendelsespligt for opstilling af testanlæg

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, kan opstille et test-renseanlæg for en periode på 12 måneder, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, kan opstille et test-renseanlæg for en periode på 12 måneder, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses  ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Anne Mette Kloster
Tlf.: 7254 8238
eller e-mail: .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 1. april 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en VVM-screening, hvor det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM- pligtigt.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse (planlovens § 58 og 59).

Klage skal indgives senest den 1. april 2008 kl. 16.00.

Klager skal sendes direkte til
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-post til .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.