I/S Reno-Nord - VVM-afgørelse vedr. udvidelse af forbrændingskapacitet

I/S Reno-Nord ønsker at udvide forbrændingskapaciteten på forbrændingsanlægget på Troensevej, Aalborg Øst.

I/S Reno-Nord ønsker at udvide forbrændingskapaciteten på forbrændingsanlægget på Troensevej, Aalborg Øst.

Udvidelsen sker ved en øget samdrift af ovnlinje 3 og 4. Kapaciteten kan således udvides fra 175.000 tons om året til 250.000 tons om året.

Inden projektet kan gennemføres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, en miljøgodkendelse og en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

Afgørelse om VVM

Miljøcentrets afgørelse om, at forøgelse af forbrændingskapaciteten på I/S Reno-Nord er omfattet af VVM-reglerne kan påklages.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006).

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 05 00
E-mail:

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlige spørgsmål af enhver med retlige interesser i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-mail til
inden den 15. maj 2008.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .