Palsgaard A/S - ikke omfattet af risikobekendtgørelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde ikke er omfattet af bekendtgørelse.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Bente E. Jørgensen
Tlf.: 72 54 82 58
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 6. februar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.