Nørager Mejeri A/S - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke vvm-pligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Nørager Mejeri A/S miljøgodkendelse til at udvide færdigvareproduktionen.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Nørager Mejeri A/S, Bredgade 67, 9610 Nørager miljøgodkendelse til at udvide færdigvareproduktionen.
Der er samtidig med meddelelse af godkendelse til at udvide færdigvareproduktionen, foretaget en revurdering af virksomhedens samlede godkendelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 7254 0500
eller
senest den 1. oktober kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af færdigvareproduktionen, som indebærer en udvidelse af arealet på både kølelager og produktionen på Nørager Mejeri A/S, Bredgade 67, 9610 Nørager.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 1. oktober 2008.
Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
7254 0500 eller .
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.