Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke vvm-pligt DONG Energy Generation A/S Holstebro

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Måbjergværket miljøgodkendelse til et tidsbegrænset forsøg med afbrænding af ethanolopløsning.

Dong Energy Generation A/S
Måbjergværket
Energivej 2
7500 Holstebro
Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøgodkendelse Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Måbjergværket miljøgodkendelse til et tidsbegrænset forsøg med afbrænding af ethanolopløsning.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede
Fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
senest den 7. november kl. 16.00
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse)for det tidsbegrænsede forsøg med afbrænding af ethanolopløsning.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K.
E-mail:
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 7. november 2007.
Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
72 54 05 00 eller e-mail
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.